جمعه , فروردین ۳ ۱۳۹۷
خانه / حیوانات خانگی / سگ / نحوه نگهداری از سگ دوبرمن
نحوه نگهداری از سگ دوبرمن
نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

با ریشه های نژادی مبهم دابرمن درمقام تطبیق دریک دوره زمانی کوتاه به یک تیپ ثابت تبدیل شده است. ویژگیهای آن ازلحاظ شکل بدنی وهمین طورروحیه وشجاعت نیازوتقاضای داشتن آن را دربسیاری ازکشورها وسعت بخشیده است. منشا آن درناحیه آپولدا واقع درآلمان ودرحدود سال 1890 خوانده شده ودرسال 1900 به طوررسمی شناسائی شده است. این نژاد نام خود را ازنام Louis Doberman اهالی آپولدا کسب کرده است. با داشتن مرتبه متوسط وظاهرخوش تراش.  در ادامه در مطلب سگ در مورد نحوه نگهداری از سگ دوبرمن بیشتر صحبت خواهیم کرد.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

قدرت عضلانی زیاد آن درنگاه اول جلب توجه نمی کند. ساختاربدنی. عضلات متراکمی که درزیرپوست قرارگرفته اند. زیبائی وخوش رنگ ونگاری آن هرتازه کاری را به مغلوط می اندازد. هوشیاری. چابکی. چالاکی عضلات ورفتاروجوه آشکاری است که درچشم هربیننده ای جلب توجه می کند. دابرمن سگی باوفا است وبیشترازهرنژادی اثرات حیوانات نجیب زاده را دارا می باشد. پوزه قوی. سرمثلث شکل . زانوی به خوبی شکل گرفته وحاشیه های بدن کاملا مشخص وبارزهستند.

اثرات نترسی وکنجکاوی درچشمهای تیره ودرهماهنگی با ویژگی های بدن کاملا مشخص است. دابرمن ازلحاظ بدنی قوی ترازآنچه که هست به نظرمی رسد وبا غریزه خطاناپذیرخود درحالت آماده باش سریعا پاسخ داده وبه خوبی ازصاحبان خود دفاع می کند وبا این حال سگی فرمانبردار. مطیع واشرافی است.

با کمک لقاح های انتخاب شده ویژگی های خوب ومناسب نژادهایی که درآن شراکت داشته اند کسب گردیده است. یک دابرمن اصیل وتربیت یافته ماهیت خود را به عنوان یک دوست ویک محافظ باوفا به اثبات رسانده است. همچنان که رشد می کند ویژگی های نبوغ وتوان یادگیری بالایش آن را به یک سگ پلیس وجنگی تبدیل کرده است. دراین حال چالاکی وجرات زیاد آن را بسیاربا ارزش نموده است. این سگ حتی با ایما واشاره متوجه مقاصد صاحب خود می شود. حس بویائی زورمند باعث شده که در پلیس جنایی کاربرد زیاد داشته باشد وهمچنین استفاده های بیشی ازآن درامرشکاربه عمل آید.

ظاهرعمومی : سگی است با جثه متوسط. بابدنی توپر. عضلانی وقوی که جهت سرعت زیاد واستقامت طراحی شده است. ازلحاظ ظاهری زیبا وازلحاظ رفتاروحرکات نجیب. پرانرژی. مصمم. هوشیار. نترس. مطیع واشرافی می باشد.

سر:درازو ازمنظره جلوئی وپهلو شبیه به یک مثلث است. هنگامی که ازجلوبه حیوان نگاه می شود سربه طرف قاعده گوشها وبه صورت یک خط صاف وبه تدریج پهن می شود. چشمها بادامی شکل دارای عمق متوسط با حالتی قوی وپرانرژی که رنگ آن ازقهوه ای نادره و عادی تا قهوه ای تیره درسگهای سیاه رنگ وقرمز.

خاکستری وحنایی درسگهای لکه دارمتغیراست. سایه های تیره تربهترهستند. گوشهای کوتاه شده را به صورت اهتزاز نگه می دارد. قله جمجه پهن است. استمرار خط پوزه با خط بالائی جمجمه موازی است. گونه ها پهن وعضلانی هستند. بینی درسگهای سیاه سیاه یک دست است ودرسگهای قرمز. قهوه ای تیره ودرسگهای خاکستری(آبی). خاکستری ودرسگهای حنائی به رنگ برنزمی باشد. لبها کاملا نزدیک به فکها قرارمی گیرد. فکها کامل وقوی است وکاملا فضای زیرچشمها را پرمی کند. دندانها زورمند وسفید هستند. دندانهای پیش پائینی عمودی بوده ودرتماس با سطح داخلی دندانهای پیش بالائی است. لذا عملکرد آن دقیقا به یک قیچی است .

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

گردن : متواضعانه و متكبرانه نگه داشته می شود وبه خوبی عضلانی است. انحنای مناسبی دارد وبه سمت بدن وبه تدریج پهن می شود. کتفها نفیس و ادنی وایجاد یک ناحیه مشهور درروی بدن می کند.

ســیــنـــه : پهن وجلو ســیــنـــه کاملا مشخص است. دنده ها به خوبی درناحیه ستون مهره ها محافظه كاری دارد. اما قسمت پائین آن پهن می شود. شکم به خوبی بالا است وبه صورت یک خط منحنی اززیر ســیــنـــه به سمت عقب شروع می شود کمرپهن وعضلانی است.

دم : تقریبا درحد دومین مفصل بریده می شود. به نظرمی رسد که دم درادامه ستون مهره واقع شده وتنها هنگامی که سگ درحالت هیجان وهوشیاری است کمی بالاترازخط افقی قرارمی گیرد.

دستها : ستیغهای کتف به سمت جلو وپائین تمایل داشته به طوری که بازمین زاویه 45 وبا بازو زاویه 90 تشکیل می دهند. طول ستیغ کتف وبازو برابراست. طول آرنج تا جدوگاه( بالای کتف) تقریبا با طول آرنج تا زمین برابرمی باشد. یا وقتی كه به دستها ازجلو نگاه شود عمودی وازآرنج تا ابتدای پنجه با یکدیگرموازی هستند. انگشتان به خوبی انحنا دارند متراکم بوده وشبیه به پنجه گربه است. انگشتان به داخل یا خارج چرخش ندارند.

پاها : زاویه های اندام حرکتی خلفی درتعادل با اندامهای قدامی است. به طوری که استخوانهای اطراف مفصل رانی لگنی با ستون مهره زاویه 30 می سازد ودرنتیجه ایجاد یک کفل گرد وروبه خارج می نماید. ران طویل. پهن وبا لگن زاویه عمودی دارد. این قسمت ازهردوسو عضلانی است. مفصل زانو به خوبی مشخص است. ران وساق ازطول انطباق برخوردارند. یا وقتی كه ازعقب به حیوان نگاه شود پاها عمودی وموازی با یکدیگرند. پنجه ها نظیراندام قدامی وشبیه به گربه بوده وبه داخل یا خارج چرخش ندارند.

لکه ها: لکه های زنگاری وکاملا مشخص که دربالای چشمها. روی پوزه. گلو. جلو ســیــنـــه . برروی تمام اندامهای حرکتی. پنجه ها وزیردم نظر می شود. لکه های سفید روی ســیــنـــه که از3 سانتی مترمربع بزرگترنباشند قابل قبول هستند.رفتار: سگی است پرانرژی. دقیق. مصمم. هوشیار. نترس. عالی ومطیع ودرعین حال مهاجم.

اندازه : اوج درناحیه جدوگاه درسگهای نر65 الی 70 سانتی مترو درسگهای ماده 60 الی 65 سانتی متر. این حاصل که ازناحیه جدوگاه تا زمین حد گیری می شود باید برابربا شمار افقی جلو ســیــنـــه تا زائده پشتی ران باشد

دوبرمن از پینچر آلمانی مشتق شده است.پوشش: نرم، کوتاه، ضخیم و شفافرنگ: سیاه یکدست، قهوه ای، آبی و یا بلوطی با نقاط بلوطی روی سر و بدن و پاهاخصوصیات: چشمهای بادامی، گوشهای نوک تیز، گردن قوس مناسب، بدن مستطیلی، معمولاً دم را روی مفصل دومین مهره دمی قطع می کند.اندازه: نر: قد: inc 28-26 وزن: 88-66 پوند.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

ماده: قد: inc 26-24 وزن:نگهداری: دارا میزان زیادی تمرین و تحرک است و هر 2 روز یکبار باید برس کشیده شود.خصوصیات رفتاری: سگی فرمانبردار که می تواند حیوان دست آموز خوبی برای صاحبش باشد اما باید به محافظت و تربیت آن توجه شود

مشاء این نژاد ناحیه آپولدا((Apolda واقع درآلمان بوده ودرسال 1900 بطوررسمی شناخت شد. این نژاد فوق العاده فداکاروبی نهایت حامی ومراقب صاحبش می باشد. وی دارای جثه متوسطی بوده وبلندی آن تقریبا 65 تا 75 سانتیمتردرنرها و60 تا 65 سانتیمتردرماده ها است. دوبرمن دارای بدنی توپرودندانها وفک خیلی قوی می باشد. ازمشخصات ظاهری حیوان می توان به چشمهای بادامی وگونه های پهن وعضلانی ونزدیک بودن لب ها به فکین وکتف های اعلا و پهن وعضلانی بودن سینه وکمراشاره کرد. سگهای این نژاد بسیارپرانرژی ودقیق وشجاع ونترس واشرافی می باشند نژاد دوبرمن بسیارخطرناک بوده وتنها سگی است که با ایما واشاره چشم وابرو مقاصد صاحبش را درک می کند.

این نژاد درپاسبانی ومحافظت بی نظیراست بطوریکه اورا قراسوران می نامند. وی به خودی ها با بدبینی خاصی می نگرد وموقعی خطرناک می شود که دشمن قصد پایداری ومقاومت دربرابراو داشته باشد دراین مواقع به نواحی بالای بدن( سروگردن) حمله می کند که دراین حالت تنها راه خلاصی دشمن ازدست حیوان شلیک گلوله به وی می باشد چراکه بکاربردن چوب وعصا چاقو دربرابرآن پوچ عله دار خواهد بود وحیوان تا آخرین لحظه ای که جان دربدن دارد به دشمن حمله کرده وهرگزتسلیم نخواهد شد.

دوبرمن نسبت به تنبیه های بی موقع صاحب خود حساس بوده وهرگزآن را ازیاد نخواهد برد ودرنهایت تلافی خواهد کرد. بدین سبب اگراین نژاد را بعنوان سگ بایگان :صفت آرشیودار ستوده اید هرگزبا خشونت بی مورد با آن رفتارنکنید. این سگ درحال حاضردراغلب فروشگاههای بزرگ دنیا به منظورنگهبانی شبانه مورد مصرف قرارگرفته ودرپایگاه های نظامی نیزازآن برای امرمحافظت استعمال می شود. این حیوان طالب جست وخیزو كوشش سگدو است واغلب تمایل دارد که اینکاررا با صاحبش انجام دهد.

دابِرمَن سگی است با جثه متوسط ، بدنی تو پر ، عضلانی و قوی که جهت سرعت زیاد و تحكیم طراحی شده است. از لحاظ ظاهری زیبا و از لحاظ رفتار و حرکات نجیب ، پرانرژی ، مصمم ، باریك بین ، نترس ، مطیع و نفیس و فكسنی می باشد. یک دابِرمَن اصیل و تربیت یافته ماهیت خود را بعنوان یک دوست و یک محافظ باوفا به اثبات رسانده است. چشمها بادامی شکل ، دارای عمق متوسط با حالتی قوی و پر انرژی که رنگ آن از قهوه ای معمولی تا قهوه ای تیره در سیاه رنگ و قرمز و خاکستری و حنایی در سگهای لکه دار متغیر است. گوشهای کوتاه شده را بصورت افراشته نگاه می دارد. دندانها بسیار قوی و سفید هستند و عملکرد آن دقیقاً شبیه به قیچی است.

نحوه نگهداری از سگ دوبرمن

خلق وخو

سگی است پر انرژی ، دقیق ، مصمم ، باریك اندیش ، نترس ، نفیس و فكسنی و مطیع و در عین حال مهاجم. روشن ضمیری ، چاوکی و چالاکی عضلات و رفتار وجود آشکاری است که در چشم هر شاهد ای جلب توجه می کند. دابِرمَن سگی باوفا است و بیشتر از هر نژادی اثرات چهارپایان نجیب زاده را دارا می باشد. حس شجاعت و کنجکاوی در چشمهای تیره و در همانندی با ویژگیهای بدن کاملاً مشخص است.

مشکلات سلامتی

غالباً سگ سلامتی است. بیماریهای خونی ، مشکل چاق شدن در سنین بالا ، نفخ ، مشکلات لگن و بیماریهای قلبی قابل ذکر می باشد.

شرایط نگهداری

برای احتراس در آپارتمان مناسب می باشد به شرط آنکه در طول روز به آن اجازه انجام سعی بدنی کافی داده شود. اما كامل بلوز ركابی مکان برای او یک حیاط متوسط خواهد بود. دابِرمَن نسبت به سرما حساس است به این دلیل در مناطق سردسیر، پلیس قادر به کار با این نژاد نمی باشد.

همچنین ببینید

نکاتی در مورد مدفوع کردن سگ و گربه

یکی از مواردی که بهتر است برای حیوانات خانگی خود در نظر داشته باشید مکان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *